header

Werken met NAH

Gaat u aan het werk in een nieuwe baan of start u een eigen bedrijf?  Dat is een enorme overwinning wanneer er blijvende gevolgen zijn als gevolg van hersenletsel. Goede afspraken met uw leidinggevenden en collega ‘s, een open sfeer in het bedrijf en heldere communicatie. Dat zijn voor mensen die werken met een beperking vaak belangrijke voorwaarden om aan de slag te kunnen gaan. In de meeste situaties is het onvermijdelijk om uw beperking ter sprake te brengen of er aandacht voor te vragen. Zonder dat u daarmee een uitzonderingspositie inneemt in het bedrijf.

WERKEN MET NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Met name de onzichtbare klachten die horen bij Niet Aangeboren Hersenletsel, kunnen voor problemen zorgen in uw werk. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte belastbaarheid of uw concentratievermogen. Het is voor uw leidinggevenden en collega’s moeilijk in te schatten welke effecten deze onzichtbare klachten hebben op uw werk. Daarom is het belangrijk dat u voor uzelf bepaalt hoe u daarmee omgaat. Zodanig dat u voor de langere termijn uw werk kunt volhouden. Uw NAH coach kan u hierbij ondersteunen. Bovendien zorgen we er gezamenlijk voor dat het uw leidinggevenden en collega’s duidelijk is wat het effect van uw arbeidsbeperking op uw werk is.

AAN HET WERK BLIJVEN ONDANKS EEN ARBEIDSBEPERKING

Ook wanneer u ondanks uw arbeidsbeperking aan het werk wil blijven zijn we er voor u. Uw NAH coach helpt u bij het vinden van werk of het behouden van uw werk. Daarbij kijken we uiteraard of er regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld:

  • Een re-integratietraject via het UWV of gemeente;
  • Hulp voor starters van een eigen bedrijf;
  • Een proefplaatsing bij een werkgever van maximaal 2 maanden: twee maanden op proef werken bij uw toekomstige werkgever met behoud van uitkering;
  • Een aanvulling op uw inkomen vanuit de WIA of Wajong, u behoudt een deel van het salaris waardoor u meer inkomen heeft dan wanneer u niet werkt.

WERKEN MET EEN BEPERKING CONFORM DE PARTICIPATIEWET

De overheid wil stimuleren dat een zo groot mogelijk aantal mensen met een arbeidsbeperking participeert in de samenleving. De Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van kracht is, voegt een aantal wetten samen: Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en Wet Wajong. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat er meer kansen ontstaan voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeenten zijn in deze nieuwe wet verantwoordelijk geworden voor de reïntegratie van mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is NAH

>
Wat is NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>