Klachtenreglement Breinperspectief

Klachtenreglement Breinperspectief Tevreden klanten zijn voor ons van groot belang. Daarom doen we onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daar waar activiteiten worden ondernomen kan er – ondanks ons streven naar perfectie – altijd wat misgaan. Wanneer u vindt, dat we in onze dienstverlening aan u (als persoon of als organisatie) tekortschieten, dan willen we dat graag van u horen. Een klacht of een verbetersuggestie is een kans. Een kans om het nog beter te doen. Blijf niet met uw klacht rondlopen. Breng ons o de hoogte, uw klacht kan leiden tot verbetering van onze dienstverlening. Elke klacht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Eenvoudige klachten proberen wij direct op te lossen. Hiervoor is geen formulier nodig. U bespreekt het probleem gewoon met de betreffende medewerker. Is uw klacht ingewikkelder van aard en kan het niet middels een gesprek worden opgelost, verzoeken wij u ons dit schriftelijk mede te delen conform de volgende procedure.

In dit reglement wordt verstaan onder:

Breinperspectief: de onderneming Breinperspectief die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op re-integratie en coaching van personen; De klager: degene die een klacht indient en/of diens gemachtigde.

Aanhangig maken van een klacht
Bevoegd tot het indienen van een klacht zijn: A. Iedere kandidaat of opdrachtgever die meent dat Breinperspectief de uitvoering van de werkzaamheden niet naar behoren heeft verricht.

B. Belanghebbenden die menen dat Breinperspectief inbreuk heeft gemaakt op de Gedragscode c.q. in strijdt met de Gedragscode heeft gehandeld.

Artikel 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Breinperspectief of personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van Breinperspectief, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of jegens een ander hebben gedragen, een klacht in te dienen bij Breinperspectief.

Artikel 2 Breinperspectief draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten.

Artikel 3 Een onafhankelijke deskundige is belast met de behandeling van klachten.

Artikel 4 Schriftelijk ingediende klachten dienen te voldoen aan de volgende eisen: naam, adres, telefoonnummer (indien mogelijk) van indiener; dagtekening van de klacht. korte omschrijving van de klacht. ondertekening. Op verzoek van de klager wordt een mondeling ingediende klacht op schrift gesteld. De termijn van afhandeling van de mondelinge klacht door Breinperspectief vangt aan op het moment van indienen van de mondelinge klacht.

Artikel 5 Zodra Breinperspectief naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van het vervolg van dit reglement.

Artikel 6 Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke of mondelinge klacht wordt aan de klager een ontvangstbevestiging gezonden. De ontvangstbevestiging bevat informatie over wat de klachtenbehandeling behelst en een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 7 Breinperspectief is niet verplicht de schriftelijke of mondelinge klacht te behandelen indien eenduidig vaststaat dat niet Breinperspectief maar een derde partij onderwerp van de klacht is. Tenzij deze derden zijn ingeschakeld ten behoeve van het traject door Breinperspectief dan is Breinperspectief wel verplicht schriftelijke of mondelinge klacht te behandelen. Breinperspectief is niet verplicht de schriftelijke klacht of mondelinge te behandelen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8 Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft wordt een afschrift van het klaagschrift gezonden. Breinperspectief stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord. Plaats en tijdstip van de hoorzitting worden door Breinperspectief bepaald, eventueel geschiedt dit telefonisch. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, hebben recht op inzage in alle relevante stukken die betrekking hebben op de klacht. Plaats en tijdstip van de ter inzage legging worden door Breinperspectief bepaald. Op verzoek kunnen zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft kosteloos afschriften krijgen van deze stukken. Van het horen wordt een verslag gemaakt, dat door Breinperspectief wordt toegestuurd aan de klager respectievelijk aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. Breinperspectief kan van het horen van de klager afzien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel de klager, respectievelijk degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, heeft verklaard geen gebruik te willen maken van zijn recht om gehoord te worden. De klager en degene over wiens gedraging wordt geklaagd, kunnen voor eigen rekening getuigen en deskundigen meebrengen. Voor bijzondere gevallen kan Breinperspectief besluiten deze kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen.

Artikel 9 Breinperspectief handelt de klacht binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift af. Klachtenreglement Breinperspectief check 06/08/2018 4 Na voltooiing van het onderzoek kan aanvullend onderzoek plaatsvinden indien, nadat de standpunten uiteen zijn gezet, feiten en omstandigheden bekend worden die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden hierover geïnformeerd.

Artikel 10 Indien de klager of degene over wiens gedraging wordt geklaagd niet voldoen aan het verzoek van Breinperspectief te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek, handelt Breinperspectief de klacht af op basis van de beschikbare gegevens.

Artikel 11 Breinperspectief stelt de klager en degene over wiens gedraging is geklaagd schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de ingediende klacht alsmede van de eventuele conclusies die Breinperspectief daaraan verbindt. Bij deze schriftelijke kennisgeving wordt de klager door Breinperspectief gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Consumentenbond.

Artikel 12 Het klachtenreglement is niet van toepassing wanneer u de re-integratie inspanningen van de werknemer of werkgever wil toetsen of een oordeel wil over passend werk binnen het bedrijf, in dat geval kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Ook medisch inhoudelijke beslissingen alsmede het advies aan de werkgever of adviezen over keuringen kunnen niet middels deze klachtenprocedure worden aangekaart. Voor dit soort zaken staan procedures open bij andere instanties zoals het UWV.

Artikel 12 Breinperspectief draagt zorg voor de registratie van de ontvangen klachten en brengt jaarlijks een verslag uit over aantal en aard van de klachten alsmede over de in het kader van de klachtenafhandeling genomen maatregelen.

Artikel 13 Dit reglement treedt in werking op 5 oktober 2015.

Artikel 14 Dit reglement wordt aangehaald als ‘Klachtenreglement Breinperspectief’

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]