header

Verzuimbegeleiding en casemanagement

Effectieve reïntegratie wordt bereikt door de inzet van ruime kennis van verzuimbegeleiding en goed casemanagement van de zieke werknemer. De reïntegratie coach van Breinperspectief heeft deze kennis en kan deze goed toepassen in het werk. Door goed casemanagement en verzuimmanagement kan de coach de voortgang van de reïntegratie mede bewaken. Daardoor vindt er de juiste dossieropbouw plaats en worden de juiste acties ondernomen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

BETERE REÏNTEGRATIE DOOR VERZUIMBEGELEIDING

Werkgevers krijgen af en toe te maken langdurig zieke werknemers. Daarbij is het van groot belang om al vanaf de eerste dag betrokken te zijn bij deze werknemer en de juiste stappen te zetten. Een werkgever kan voor dit verzuim een casemanager aanstellen, waarbij een onafhankelijke casemanager de voorkeur heeft. De casemanager verzuim voert de regie in de verzuimbegeleiding en bewaart het overzicht. Goed casemanagement leidt tot snellere en betere reïntegratie en daarmee tot lagere verzuimkosten.

VOORKOM ONNODIGE VERZUIMKOSTEN

Kosten van verzuim kunnen snel hoog oplopen. Schakel daarom zo vroeg mogelijk gespecialiseerde hulp in om de reïntegratie optimaal te laten verlopen en het verzuimdossier sluitend te maken. De reïntegratie coach van Breinperspectief weet wat hiervoor nodig is. Juist bij Niet Aangeboren Hersenletsel is de terugkeer naar het eigen werk of aangepast werk een moeilijk in te schatten traject. Bij reïntegratie zonder gespecialiseerde begeleiding kan kostbare tijd verloren gaan. De reïntegratie coach van Breinperspectief helpt u bij verzuimbegeleiding en casemanagement.

AANDACHTSPUNTEN BIJ CASEMANAGEMENT

  • Aandacht en ondersteuning voor de zieke werknemer
  • Wederzijds vertrouwen tussen werknemer en werkgever door inzet van een onafhankelijke casemanager
  • Voorlichten van leidinggevenden en collega’s
  • Advisering en coaching bij meningsverschillen
  • Voortgang bewaken
  • Zorgen voor optimale communicatie tussen alle betrokkenen
  • Controleren of betrokken partijen zich aan de afspraken houden
  • Dossier bewaken en het sluitend maken voor een eventuele WIA-beoordeling
  • Zo vroeg mogelijk inschakelen van gespecialiseerde coaching om de reïntegratie optimaal te laten verlopen

VERZUIMBEGELEIDING

“Verzuimkosten kunnen enorm oplopen. Schakel zo vroeg mogelijk gespecialiseerde hulp in om de reïntegratie optimaal te laten verlopen en het verzuimdossier sluitend te maken. De reïntegratie coach van Breinperspectief weet wat hiervoor nodig is. Juist bij Niet Aangeboren Hersenletsel is het reïntegreren in eigen werk of in aangepast werk een moeilijk in te schatten traject. Kostbare tijd kan verloren gaan met terugkeer in het werk zonder gespecialiseerde begeleiding.”

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>