header

De participatiewet

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. (Echter met uitzondering van mensen die een WIA-toekenning hebben). Het doel is dat iedereen zoveel mogelijk werk vindt bij een gewone werkgever.

De Rijksoverheid zet in op 125.000 extra banen tot 2026. 100.000 bij bedrijven in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Dit heet de garantiebanen. Van werkgevers wordt gevraagd en verwacht dat ze mensen uit het doelgroepregister aan de slag helpen: zij die in principe bij een werkgever aan de slag kunnen, moeten dat ook doen.

Banenafspraak voor wie?

  • Wajongers met arbeidsvermogen die wel of niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
  • Mensen met een WSW indicatie;
  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en waarvan het UWV heeft beoordeeld dat zij niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.

Iedereen die tot de doelgroep behoort, wordt door het UWV opgenomen in een doelgroepregister en ontvangt een doelgroepverklaring.

Regionale samenwerking en werkbedrijven: Gemeenten werken op regionaal niveau samen met het UWV, werkgevers en werknemersorganisaties in 35 regionale werkbedrijven om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de extra banen die werkgevers beschikbaar stellen.

De praktijk van de Participatiewet is weerbarstig. Wanneer de jobcoach aan de slag gaat met een kandidaat met een doelgroepverklaring, is het allereerst nodig om contact te leggen met de gemeente waarin de kandidaat woont. Elke gemeente heeft een eigen regeling omtrent de Participatiewet. De Casemanager of manager Participatie van de gemeente kan meedenken in mogelijkheden voor de kandidaat en uitleg geven welke ondersteuning er geboden kan worden, zoals een budget voor re-integratieondersteuning. Daarnaast is het zinvol om contact te leggen met het regionale werkbedrijf.Het regionale werkbedrijf is de schakel tussen werkgever en de kandidaat met een arbeidsbeperking. De werkbedrijven hebben o.a. als doel om werkgevers te ontzorgen bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking. In elke regio wordt een basispakket aan functionaliteiten onder regie van het werkbedrijf georganiseerd. 

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>