header

Privacy Verklaring

Inleiding

Breinperspectief hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden deze privacyverklaring. Hiermee dient de bescherming van de privacy van klanten/kandidaten en opdrachtgever zeker te stellen. Wij vinden uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken wij duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Breinperspectief verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Tevens wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens gebruikt, gedeeld en beschermd worden, welke keuzes u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen. Breinperspectief is ermee bekend dat deze gegevens, persoonsgegevens in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn bepaald. De AVG is van kracht vanaf 25 mei 2018 en geldt in de gehele Europese Unie. In het kader van de AVG heeft Breinperspectief deze privacyverklaring opgesteld en een verwerkingsregister. De privacyverklaring is te vinden op de website van Breinperspectief.

Doel

Breinperspectief zal ten aanzien van alle, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis gekomen informatie, met geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.

Verstrekking aan derden

➢ Breinperspectief behandelt alle informatie over individuele kandidaten, zoals vastgelegd in een met opdrachtgever gesloten contract, vertrouwelijk.

➢ Wij informeren de opdrachtgever (met toestemming van de kandidaat) op verschillende momenten over het traject. De informatie die wij verstrekken zijn conform de ‘beleidsregels zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

➢ Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van kandidaten aan derden of onbevoegden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het plan van aanpak of indien Breinperspectief hiertoe wettelijk verplicht is.

➢ Breinperspectief is gerechtigd om gegevens inzake de opdracht en het verloop aan derden te verstrekken binnen het kader van erkenningsregelingen. Deze instellingen gebruiken deze gegevens uitsluitend ten behoeve van het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze instellingen zijn zich bewust dat zij deze gegevens dienen te behandelen conform de AVG en hebben dat ook geborgd.

Toegankelijkheid van gegevens van de kandidaat

Breinperspectief bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier (van de kandidaat), dat kan op schrift als digitaal. Breinperspectief neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

Bewaartermijn

Klantgegevens kunnen op schrift en digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot 2 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard conform de Beleidsregels Zieke Werknemer Autoriteit Pesoonsgegevens. Daarna worden ze door Breinperspectief vernietigd.

Bescherming privacy kandidaat

Breinperspectief informeert alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van gegevens.

Rechten klanten

Breinperspectief informeert klanten/kandidaten bij het aangaan van de overeenkomst over de inhoud van deze privacyverklaring. Breinperspectief maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van dit privacyreglement mogelijk. Kandidaten hebben te allen tijde recht op inzage van het dossier, alsmede aan wie eventuele informatie is verstrekt. Breinperspectief verstrekt deze gegevens op eerste verzoek aan kandidaten.

Wijziging Privacy Verklaring

Hernen, 1 juli 2018

Caroline Peters

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Caroline Peters, eigenaar, KVK nummer 63099128
Molenhoek 4, 6616 AP Hernen
info@breinperspectief.nl

Functionaris Persoonsgevens: idem

Breinperspectief verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Breinperspectief verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Burgerservicenummer (alleen indien hier een wettelijke verplichting voor bestaat).
• Pasfoto (alleen wanneer er een wettelijke rechtsgrond van toepassing is)
• Inhoud van communicatie
• Gezondheidsgegevens
• Financiële gegevens (alleen indien hier een wettelijke verplichting voor bestaat).

Doeleinden

Breinperspectief verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Breinperspectief hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; • De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Breinperspectief persoonsgegevens uitwisselen. Breinperspectief kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Breinperspectief aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Breinperspectief zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in nvt.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Breinperspectief zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Breinperspectief zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht

Hoe wij uw gegevens bewaren

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Breinperspectief passende beveiligingsmaatregelen genomen voor het mailverkeer, website, social media, papieren dossieropslag.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit kan in de toekomst onderdeel worden van ons bedrijf. Doel daarvan is om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies

Op de website worden momenteel geen cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om Breinperspectief een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Breinperspectief verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Breinperspectief
Molenhoek 4, 6616 AP Hernen

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Breinperspectief, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2018.

Breinperspectief kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Bekijk hier de Privacy Verklaring in .PDF

Wat is NAH
Job carving

Jobcarving biedt perspectief op een functie aangepast bij uw capaciteiten en talenten. Daarmee kunnen er kansen ontstaan bij een bedrijf om aan het werk te blijven. Het optimaliseren van de bedrijfsomstandigheden zodanig dat u kunt blijven werken. Dat is voor werkgever en werknemer: win-win.

>
Niet aangeboren hersenletsel – Klachten gerelateerd aan NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel betekent een beschadiging van de hersenen, door welke oorzaak dan ook, die in de loop van iemands leven plotseling is ontstaan. De gevolgen van NAH betekenen voor de betrokkene een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Het levenspatroon met de relaties, het gezin, werken en de verwachtingen naar de toekomst, kunnen in één klap in een ander licht komen te staan.

>